suton pored reke i obale sa šumom

Услови коришћења Веб Сајта и политика приватности 

ЋИРИЛИЦА      LATINICA      ENGLISH

Приступом или употребом интернет страница овог веб сајта потврђујете да сте прочитали, разумели и да се слажете са свим условима и правилима употребе овог сајта.

Oвај веб сајт некористи колачиће нити било који други облик праћења, обраде или сакупљања података корисника. Oвај веб сајт несакупља и непрослеђује никакве податке корисника трећим лицима или компанијама.

Аутор несноси никакву одговорност за колачиће и скрипте које поставља компанија Гугл(Google) на својој Мапи(GoogleMaps) и Јутјубу(Youtube), а који су неопходни за њихово функционисање. Коришћењем Гугл Мапе(GoogleMaps) ви приступате садржају који се налази на серверу компаније Гугл(Google) и аутоматски прихватате колачиће. 

Садржај овог веб-сајта је информативан, едукативан, етнолошки, етнографски и уметнички. Заштићен је законом о ауторским правима и не сме се копирати, преносити на друге веб сајтове, модификовати, репродуковати, продавати и користити у било које комерцијалне сврхе без писане дозволе његових аутора. Свако, па и делимично копирање материјала овог веб сајта без писмене дозволе и линка на оригинални садржај објављен на овом веб сајту третира се као грубо кршење закона о ауторским правима Републике Србије. 

Аутор овог веб сајта, фотографија и текста је Милош Здравковић сем тамо где је то другачије наглашено или назначено.  

Употреба овог садржаја или домена, отворено или скривено (као што су, али не искључиво, мета тагови и друге технике индексирања, претраживања података, скрепинг(scraping), прикупљања података), без претходне писмене сагласности аутора је забрањено и кажњиво законом. 

Посетиоци овог сајта користе/конзумирају његове информације и садржај на сопствену одговорност и ризик. Аутор неће сносити никакву одговорност за последице и евентуалну штету, директну или индиректну, насталу коришћењем/посећивањем овог веб-сајта или информација садржаних на њему. Аутор не сноси никакву одговорност за необразованост и информатичку неписменост корисника овог сајта, као и њихову немогућност да пронађу, прочитају и разумеју садржај ове веб странице. 

Линкови ка другим веб-сајтовима и веб страницама су постављени у циљу боље информисаности, едукације, туристичког и привредног напретка шумадијског региона. Аутор не преузима никакву одговорност за садржај и функцију тих линкова и веб сајтова, нити било ког садржаја ван овог веб сајта. Када приступите сајту који не припада овом интернет домену, имајте у виду да је то независан сајт и да Аутор нема контролу над његовим садржајем. Ова политика приватности не важи на сајтовима које посећујете преко приложених линкова у оквиру овог сајта. То практично значи да ће ти сајтови скоро сигурно прикупљати неке од ваших података сем ако њихова политика приватности другачије ненагласи.  

Аутор задржава право измене и допуне садржаја овог веб сајта, што укључује и услове коришћења веб сајта и политику приватности, у било ком тренутку, без претходне најаве. 

За све информације можете се обратити путем електронске поште на адресу:  m.zdravkovic@sbb.rs

Pristupom ili upotrebom internet stranica ovog veb sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da se slažete sa svim uslovima i pravilima upotrebe ovog sajta.

Ovaj veb sajt nekoristi kolačiće niti bilo koji drugi oblik praćenja, obrade ili sakupljanja podataka korisnika. Ovaj veb sajt nesakuplja i neprosleđuje nikakve podatke korisnika trećim licima ili kompanijama.

Autor nesnosi nikakvu odgovornost za kolačiće i skripte koje postavlja kompanija Gugl(Google) na svojoj Mapi(GoogleMaps) i Jutjubu(Youtube), a koji su neophodni za njihovo funkcionisanje. Korišćenjem Gugl Mape(GoogleMaps) vi pristupate sadržaju koji se nalazi na serveru kompanije Gugl(Google) i automatski prihvatate kolačiće. 

Sadržaj ovog veb sajta je informativan, edukativan, etnološki, etnografski i umetnički. Zaštićen je zakonom o autorskim pravima i ne sme se kopirati, prenositi na druge veb sajtove, modifikovati, reprodukovati, prodavati i koristiti u bilo koje komercijalne svrhe bez pisane dozvole njegovih autora. Svako, pa i delimično kopiranje materijala ovog veb sajta bez pismene dozvole i linka na originalni sadržaj objavljen na ovom veb sajtu tretira se kao grubo kršenje zakona o autorskim pravima Republike Srbije.  

Autor ovog veb-sajta, fotografija i teksta je Miloš Zdravković sem tamo gde je to drugačije naglašeno ili naznačeno.   

Upotreba ovog sadržaja ili domena, otvoreno ili skriveno (kao što su, ali ne isključivo, meta tagovi i druge tehnike indeksiranja, pretraživanja podataka, skreping(scraping), prikupljanja podataka), bez prethodne pismene saglasnosti autora je zabranjeno i kažnjivo zakonom. 

Posetioci ovog sajta koriste/konzumiraju njegove informacije i sadržaj na sopstvenu odgovornost i rizik. Autor neće snositi nikakvu odgovornost za posledice i eventualnu štetu, direktnu ili indirektnu, nastalu korišćenjem/posećivanjem ovog veb-sajta ili informacija sadržanih na njemu. Autor ne snosi nikakvu odgovornost za neobrazovanost i informatičku nepismenost korisnika ovog sajta, kao i njihovu nemogućnost da pronađu, pročitaju i razumeju sadržaj ove veb stranice.  

Linkovi ka drugim veb-sajtovima i veb stranicama su postavljeni u cilju bolje informisanosti, edukacije, turističkog i privrednog napretka šumadijskog regiona. Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj i funkciju tih linkova i veb sajtova, niti bilo kog sadržaja van ovog veb sajta. Kada pristupite sajtu koji ne pripada ovom internet domenu, imajte u vidu da je to nezavisan sajt i da Autor nema kontrolu nad njegovim sadržajem. Ova politika privatnosti ne važi na sajtovima koje posećujete preko priloženih linkova u okviru ovog sajta. To praktično znači da će ti sajtovi skoro sigurno prikupljati neke od vaših podataka sem ako njihova politika privatnosti drugačije nenaglasi.  

Autor zadržava pravo izmene i dopune sadržaja ovog veb sajta, što uključuje i uslove korišćenja veb sajta i politiku privatnosti, u bilo kom trenutku, bez prethodne najave.  

Za sve informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na adresu:   m.zdravkovic@sbb.rs

By accessing or using the this website, you confirm that you have read, understood and agree to all terms and conditions of use of this website.

This website does not use cookies or any other form of tracking, processing or collecting user data. This website does not collect or pass on any user data to third parties or companies.

The author does not bear any responsibility for the cookies and scripts set by Google on GoogleMaps and YouTube, which are necessary for their functioning. By using Google Maps, you access content hosted on Google's server and automatically accept cookies.  

The content of this website is informative, educational, ethnological, ethnographic and artistic. It is protected by copyright law and may not be copied, transferred to other websites, modified, reproduced, sold or used for any commercial purposes without the written permission of its authors. Any, even partial copying of the material on this website without written permission and a link to the original content published on this website is treated as a gross violation of the copyright laws of the Republic of Serbia. 

The author of this website, photographs and text is Miloš Zdravković, except where otherwise emphasized or indicated. 

Use of this content or domain, openly or covertly (such as, but not limited to, meta tags and other indexing techniques, data browsing, scraping, data collection), without the prior written consent of the author is prohibited and punishable by law. 

Visitors to this site use / consume its information and content at their own risk. The author will not be liable for any consequences and any damage, direct or indirect, resulting from the use / visit of this website or the information contained therein. The author does not bear any responsibility for the uneducation and IT illiteracy of the users of this site, as well as their inability to find, read and understand the content of this website. 

Links to other websites and web pages are placed in order to better inform, educate, tourist and economic progress of the Šumadija region. The author assumes no responsibility for the content and function of these links and websites, or any content outside of this website. When accessing a site that does not belong to this internet domain, keep in mind that it is an independent site and that the Author has no control over its content. This privacy policy does not apply to the sites you visit through the attached links within this site. This practically means that these sites will almost certainly collect some of your data unless their privacy policy emphasizes otherwise. 

The author reserves the right to change and supplement the content of this website, which includes the terms of use of the website and the privacy policy, at any time, without prior notice. 

For all information you can contact via e-mail at:   m.zdravkovic@sbb.rs

© Copyright 2021   Miloš Zdravković